ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/19  –  ΤΕΤΑΡΤΗ  31  ΙΟΥΛΙΟΥ  2019