ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/19  –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019