ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/19  –  ΔΕΥΤΕΡΑ  21  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019