ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/21 –  ΤΕΤΑΡΤΗ  31  ΜΑΡΤΙΟΥ  2021