ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/21  –  ΠΕΜΠΤΗ  11  ΜΑΡΤΙΟΥ  2021