ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 9/19  –  ΤΕΤΑΡΤΗ 31  ΙΟΥΛΙΟΥ  2019