ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/19 – ΔΕΥΤΕΡΑ 28  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019