Καταστήματα του ΔΕΚ και μέρος του ΑΕΚ

Η «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 5140/10-12-2010 πράξης της Συμβ/γράφου Μάρθας Μαδεμίδου-Ζυγούρη (ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 14323/21-12-2010) και της υπ’αριθμ. ΕΜ 3262/17-12-2010 απόφασης του Νομάρχη Μεσσηνίας. Έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας και την εκμετάλλευση στο μέλλον των κοινόχρηστων χώρων αυτού. Θα διαχειρίζεται δηλαδή ακίνητά της και ακίνητα του Δήμου που της παραχωρήθηκαν κατά χρήση μετά τη σύστασή της.