ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/19  –  ΔΕΥΤΕΡΑ  16  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019